We stop the cyberhacking in their tracks...

Kingsfordweg 151 Amsterdam

The Netherlands

+31 (0)20 8203693

Kingsfordweg 151 Amsterdam

The Netherlands

+31 (0)20 8203693

We stop the cyberhacking in their tracks...

BSM Better Security Management

Information security

Information security

Lost USB stick, data loss, but also frustrated employees, stolen laptops and misdirected mail. Leaks in the information security can have far reaching consequences.

information security

Having a good antivirus package, a solid firewall, a strong password, browserlock and security updates is important, but not enough!
By working towards adequate information security in addition to the technical aspects it is of importance to focus on organizational, physical and procedural aspects as well. Especially with the clear knowledge that security is as strong as the weakest link!

A common misconception is that the responsibility for this security is with the supplier. However, it is is a professionalism which often is not part of the core business of soft-and hardware suppliers.

We can help you to manage your information security and to be better secure. 

Information security

Lost USB stick, data loss, but also frustrated employees, stolen laptops and misdirected mail. Leaks in the information security can have far reaching consequences. information security   Having a good antivirus package, a solid firewall, a strong password, browserlock and security updates is important, but not enough! By working towards adequate information security in addition to the technical aspects it is of importance to focus on organizational, physical and procedural aspects as well. Especially with the clear knowledge that security is as strong as the weakest link! A common misconception is that the responsibility for this security is with the supplier. However, it is is a professionalism which often is not part of the core business of soft-and hardware suppliers.

MEER ACHTERGROND CYBERCRIME

Wetten Computercriminaliteit

De belangrijkste wetten bij cybercriminaliteit

Bewijzen vastleggen en verzamelen bij fraude is van belang voor eventuele civiele rechtszaken en/of strafvervolgingen. In het geval van computercriminaliteit is het van belang om de juiste wetten aan te kunnen halen nadat feiten zijn vastgesteld:

Relevante artikelen uit het Wetboek van strafrecht:

Artikel 138ab
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan. Van binnendringen is in ieder geval sprake indien de toegang tot het werk wordt verworven: 
a. door het doorbreken van een beveiliging,
b. door een technische ingreep,
c. met behulp van valse signalen of een valse sleutel, of
d. door het aannemen van een valse hoedanigheid.
2. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk, indien de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt, aftapt of opneemt.
3. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk gepleegd door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk, indien de dader vervolgens
a. met het oogmerk zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen gebruik maakt van verwerkingscapaciteit van een geautomatiseerd werk;
b. door tussenkomst van het geautomatiseerd werk waarin hij is binnengedrongen de toegang verwerft tot het geautomatiseerd werk van een derde.

Artikel 138b
Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk de toegang tot of het gebruik van een geautomatiseerd werk belemmert door daaraan gegevens aan te bieden of toe te zenden.

Artikel 350a

1.Hij die opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk of door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, verandert, wist, onbruikbaar of ontoegankelijk maakt, dan wel andere gegevens daaraan toevoegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
2.Hij die het feit, bedoeld in het eerste lid, pleegt na door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk, wederrechtelijk in een geautomatiseerd werk te zijn binnengedrongen en daar ernstige schade met betrekking tot die gegevens veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
3.Hij die opzettelijk en wederrechtelijk gegevens ter beschikking stelt of verspreidt die zijn bestemd om schade aan te richten in een geautomatiseerd werk, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
4.Niet strafbaar is degeen die het feit, bedoeld in het derde lid, pleegt met het oogmerk om schade als gevolg van deze gegevens te beperken.

Artikel 350b
1.Hij aan wiens schuld te wijten is dat gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk of door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, wederrechtelijk worden veranderd, gewist, onbruikbaar of ontoegankelijk gemaakt, dan wel dat andere gegevens daaraan worden toegevoegd, wordt, indien daardoor ernstige schade met betrekking tot die gegevens wordt veroorzaakt, gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.
2.Hij aan wiens schuld te wijten is dat gegevens wederrechtelijk ter beschikking gesteld of verspreid worden die zijn bestemd om schade aan te richten in een geautomatiseerd werk, wordt gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.

Wilt u meer weten over de wetten welke van toepassing zijn op cybercrime en computer criminaliteit? Neem dan contact met ons op.